GAS-boete

 1. De sanctionerend ambtenaar heeft mijn verweer niet aanvaard, maar ik ben het niet eens met deze beslissing. Wat kan ik doen?

  Je kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing volgens de burgerlijke procedure beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in te dienen bij de griffie van de Politierechtbank, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen. Je zal vooraf 20 euro moeten betalen. Meer info over deze procedure kan je bekomen bij de griffie op nummer 015 28 82 11. De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. Hij kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

  Bornem werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen. 

  top
 2. Een rechtspersoon heeft een schrijven van de administratieve geldboete inzake snelheidsovertredingen ontvangen. Welke stappen kan je zetten?

  Je kan de boete betalen of je kan dit formulier online invullen. 

  Vermeld in dat formulier de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het moment van de overtreding. Je kan dit doen tot 15 dagen na ontvangst van de brief in verband met de snelheidsboete. Doe je dit niet en wordt de boete niet betaald, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 ter en 29 ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of een geldboete tot 4.000 euro.

  Bornem werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen. Daarom word je bij het invullen van dit formulier omgeleid naar de website van Stad Mechelen.

  top
 3. Hoe kan ik de boete betalen?

  Je kan de boete betalen via een bankoverschrijving met de gegevens die je kan terugvinden op de brief die je hebt ontvangen samen met het PV. Het is verplicht om de correcte gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder deze gestructureerde mededeling zal je betaling niet gelinkt kunnen worden aan je boete en gaat de procedure verder.

  Je kan niet betalen met cheques of cash.

  top
 4. Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

  Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd en kan niet gewijzigd worden. Ook niet door de sanctionerend ambtenaar. De hoogte van de boete wordt bepaald op basis van de vastgestelde snelheid. Niet de gecorrigeerde snelheid.

  In deze tabel vind je per vastgestelde snelheid het boetebedrag terug. De vastgestelde snelheid staat op het proces-verbaal.

  top
 5. Hoeveel tijd heb ik om de boete te betalen?

  Je dient de boete te betalen binnen de 30 dagen nadat je de betalingsuitnodiging samen met het opgestelde PV hebt ontvangen.

  top
 6. Hoeveel tijd heb ik om de overtreding te betwisten?

  Je kan verweer indienen tot 30 dagen na ontvangst van de brief waarin de sanctionerend ambtenaar je op de hoogte bracht van de overtreding.

  top
 7. Ik ben een natuurlijk persoon, maar was niet de bestuurder van het voertuig op moment van overtreding. Wat moet ik doen?

  Je kan de boete betalen of je kan het formulier “Andere bestuurder” online invullen.

  Als natuurlijke persoon moet je verplicht bewijsstukken toevoegen die aantonen dat je niet de bestuurder was op het moment van de overtreding.

  Vermeld in dat formulier de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het moment van de overtreding. Je kan dit doen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop je als houder van de kentekenplaat kan bewijzen dat je niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. Doe je dit niet en wordt de boete niet betaald, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van artikel 67 bis en 29 ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en/of een geldboete tot 4.000 euro.

  Bornem werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen. Daarom word je bij het invullen van het formulier doorverwezen naar de website van Stad Mechelen. 

  top
 8. Ik heb verweer ingediend en wacht op antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Moet ik de boete ondertussen al betalen?

  Je moet de betaling niet uitvoeren voordat je antwoord van de sanctionerend ambtenaar hebt ontvangen.

  top
 9. Ik wens met de sanctionerend ambtenaar te spreken over mijn overtreding.

  Indien je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je enkel en alleen verweer indienen via het webformulier. Een mondelinge verdediging is niet mogelijk, noch telefonisch noch in persoon.

  Bornem werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen. 

  top
 10. Op welke manier kan ik een overtreding betwisten?

  Vul het webformulier online in, stuur een mail naar snelheidsboete@mechelen.be of stuur een brief naar GASAM/snelheid, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Enkel schriftelijk verweer is mogelijk.

  Bornem werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen. 

  top
 11. Waarom krijg ik een geldboete van gemeente Bornem voor een snelheidsovertreding?

  Op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet kan een stad of gemeente administratieve geldboetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen ( waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km per uur is overschreden - na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u) in de zones waar de snelheid is gelimiteerd tot 30 of 50 km/u. Op 14 december 2021 werd hiervoor door de gemeenteraad een bijzondere politieverordening aangenomen.

  top
 12. Wanneer en hoe word ik op de hoogte gebracht van de beslissing aangaande mijn verweer?

  De sanctionerend ambtenaar dient binnen de 30 dagen na de dag van ontvangst van het schriftelijk verweer een beslissing te nemen omtrent de ontvankelijkheid en gegrondheid van het verweer en dient deze beslissing ter kennis te geven van de overtreder binnen diezelfde termijn. Indien de boete alsnog moet betaald worden krijg je hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.

  top
 13. Wat als ik de boete niet in één keer kan betalen?

  Je kan hiervoor een aanvraag tot afbetalingsplan richten aan de financieel directeur van Bornem. Je doet deze aanvraag via het webformulier ‘andere vragen’.

  Bornem werkt voor de afhandeling van de boetes samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen. Daarom word je bij het invullen van het formulier doorverwezen naar de website van Mechelen.

  top
 14. Wat als ik de boete niet tijdig betaal?

  Je zal eerst een niet-aangetekende betalingsherinnering ontvangen. Indien de betaling daarna nog uitblijft zal vervolgens een aangetekende aanmaning worden bezorgd met bijkomende kosten. Als aan deze aangetekende herinnering geen gevolg wordt gegeven zal het openstaande bedrag worden ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder wiens kosten ook door jou te betalen zijn.

  top
 15. Wie beslist of mijn verweermiddelen worden aanvaard en of ik de boete niet of alsnog moet betalen?

  Het is de sanctionerend ambtenaar die beslist of je verweer wel of niet wordt aanvaard.

  top