Milieuvergunningen VLAREM

Door VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is.

Alle vergunningsplichtige activiteiten werden door de overheid in één lijst gegoten: de zogenaamde ”indelingslijst met indelingsrubrieken”. Deze lijst bundelt alle activiteiten die een potentiële bron van hinder en gevaar zijn voor milieu en omwonenden. De indelingslijst kan verkregen worden op de milieudienst of kan men raadplegen via de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving.

Aan de hand van de indelingsrubrieken in deze lijst kan je de klasse van een hinderlijke inrichting, het bedrijf, bepalen. Als een inrichting valt onder de toepassing van verschillende indelingsrubrieken die behoren tot verschillende klassen, dan geldt de procedure van de hoogste klasse.

Rekening houdende met de graad van hinder die de uitbating voor de omgeving kan veroorzaken, worden de hinderlijke inrichtingen onderverdeeld in drie klassen. De klasse indeling bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure.

Een uitbating van een klasse 3-bedrijf wordt - in één exemplaar - gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.  

Het aanvraagdossier voor een klasse 2-vergunning wordt in zevenvoud ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Vooraleer je het aanvraagdossier in zeven exemplaren indient is het aangewezen een afspraak te maken met de dienst milieu en natuur, ter nazicht van de volledigheid van het dossier.

Voor een klasse-1-vergunning wordt het dossier in tienvoud ingediend bij de Bestendige Deputatie. Vooraleer de aanvraag klasse 1 of 2 kan gebeuren, moet een dossiertaks worden betaald op de rekening van AMINAL-afdeling milieuvergunningen met vermelding ‘Vlarem-dossiertaks’.