Omgevingsvergunning

VLAREM (Vlaams reglement op de Milieuvergunningen) onderwerpt bedrijven aan een vergunningsplicht (1° of 2° klasse) of meldingsplicht (3° klasse). Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.

Alle vergunningsplichtige activiteiten werden door de overheid in één lijst gegoten: de zogenaamde indelingslijst met indelingsrubrieken. Deze lijst bundelt alle activiteiten die een potentiële bron van hinder en gevaar zijn voor milieu en omwonenden. De indelingslijst kan verkregen worden op de dienst omgeving of kan je hier raadplegen.

Aan de hand van de indelingsrubrieken in deze lijst kan je de klasse van een hinderlijke inrichting, het bedrijf, bepalen. Als een inrichting valt onder de toepassing van verschillende indelingsrubrieken die behoren tot verschillende klassen, dan geldt de procedure van de hoogste klasse.

Rekening houdende met de graad van hinder die de uitbating voor de omgeving kan veroorzaken, worden de hinderlijke inrichtingen onderverdeeld in drie klassen. De klasse indeling bepaalt het verloop en de duur van de omgevingsvergunningsprocedure.

Aanvragen zijn enkel nog digitaal in te dienen via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be

Hiervoor maak je een afspraak.

Maak je afspraak