Bekendmaking beslissing Inter-shipping

Er werd op 29 november 2017 een verzoek ingediend bij de Bestendige Deputatie tot bijstelling van de milieuvoorwaarden met betrekking tot een betoncentrale gelegen in 2880 Bornem, Oude Sluisweg 30 door Intershipping.

De Deputatie heeft op 29 maart 2018 de bijstelling verleend voor: Ingevolge het verzoek van nv Inter Shipping worden de milieuvoorwaarden die werden opgelegd bij besluit van de deputatie met kenmerk MLAV1-2016-0150 van 8 september 2016, voor de exploitatie door nv Inter Shipping van een betoncentrale (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171124-0001), gelegen te 2880 Bornem, Oude Sluisweg 30, bijgesteld als volgt: De exploitant neemt de volgende maatregelen om geluidshinder te beperken: a. De wielladers dienen te worden uitgerust met een geluidarm achteruitrijsignaal. b. Het laden en lossen van schepen mag enkel plaatsvinden tussen 7u en 19u van maandag tot vrijdag en tussen 9u en 19u op zaterdag. Het laden en lossen van schepen op zaterdag kan maximaal 12 keer per jaar gebeuren. Indien de loskade op zaterdag gebruikt zal worden, dient dit de vrijdag voordien gemeld te worden aan de dienst Omgeving van de gemeente Bornem (omgeving@bornem.be).

 Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel: 1. Geluid: a. De nv Inter Shipping voert in overleg met de erkend deskundige in de discipline geluid alle in de geluidstudie aangehaalde en opgelegde maatregelen uit zodat alle wettelijke Vlarem-bepalingen worden nageleefd. b. De zijwand van de bulkboxen langs de nieuwe kanaalarm wordt verlengd tot ter hoogte van het nieuwe productiegebouw. Deze bijkomende wand met een lengte gelijk aan het kantoorgebouw (120 meter) en een hoogte gelijk aan de wanden van de bulkboxen (3,5 meter) moet fungeren als geluidsscherm voor het afschermen van de activiteiten die plaatsvinden in de overgangszone tussen het productiegebouw en de bulkboxen. c. Er mag geen betonafval worden gebroken in de maanden april, mei en juni. d. De werkingsduur van de breekinstallatie is beperkt tot twee periodes per jaar met een totale maximum duur van 14 dagen. e. De exploitant neemt de volgende maatregelen om geluidshinder te beperken: - De wielladers dienen te worden uitgerust met een geluidarm achteruitrijsignaal. - Het laden en lossen van schepen mag enkel plaatsvinden tussen 7u en 19u van maandag tot vrijdag en tussen 9u en 19u op zaterdag. Het laden en lossen van schepen op zaterdag kan maximaal 12 keer per jaar gebeuren. Indien de loskade op zaterdag gebruikt zal worden, dient dit de vrijdag voordien gemeld te worden aan de dienst Omgeving van de gemeente Bornem (omgeving@bornem.be). 2. Stofhinder: a. Volgende maatregelen worden voorzien om stofemissies te beperken: - regelmatig schoonvegen van de wegen; - aangepaste filters op de cementsilo’s; - bij droog weer opslag en terrein besproeien met water. b. De in het aanvraagdossier bij het vergunningsbesluit MLAV1-2016-0150 beschreven maatregelen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies (besproeien opslaghopen, toepassing goede praktijken bij laden en lossen, reinigen bedrijfsterreinen, besproeien van het terrein, …) dienen nauwgezet toegepast te worden. c. Er wordt een overvulbeveiliging op de 3 cementsilo’s voorzien. d. De exploitant moet procedures en instructies voor de beheersing van de nietgeleide stofemissies ter beschikking hebben voor het eigen personeel en voor het personeel van derden die op de inrichting activiteiten uitvoeren met een potentiële impact op de stofemissies.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke Dienst omgeving, op volgend adres: Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem. U kunt deze ook raadplegen op www.bornem.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt. Bezorg hiertoe een beroepschrift:

-digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

- per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

-de exploitant. Het adres van deze laatste vindt u n de beslissing.

-het college van burgemeester en schepenen van Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem.

-De deputatie van de provincie Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen.

 Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: OMV-loket 2017009356
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (OMV-loket 2017009356) en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

 

Gepubliceerd op 24 apr 2018
Nieuwsoverzicht

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 19.30 uur

Deel deze pagina