Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning W-Kracht

W-Kracht heeft een aanvraag ingediend voor: Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Kort omschreven gaat het over bouwen en exploiteren twee windturbines De aanvraag ligt in Bornem, Rijksweg 9.

De deputatie heeft op 12 april 2018 de omgevingsvergunning verleend.
De omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:
Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem – 03 890 69 21 – omgeving@bornem.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of  waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.
Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via h

 • Het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:e vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • Het college van burgemeester en schepenen van Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem
 • De deputatie van Antwerpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
  Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek:
  2. de volgende referentie:
  Ref. deputatie: OMGP_20170150/VIBA
  Ref. omgevingsloket: 2017006919
  3. de reden waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het
  belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  5. of u gehoord wenst te worden.
  Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als
  referentie “beroep omgevingsvergunning OMV2017006919” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
  De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gepubliceerd op 2 mei 2018
Nieuwsoverzicht

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 21
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
omgeving@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 19.30 uur

Deel deze pagina