Herbestemming kerk Branst: indienen projecten opnieuw mogelijk tot 22 juli 2020

Zoek jij mee naar een herbestemming voor de kerk van Branst?

Update: wegens coronamaatregelen werd de deadline voor het indienen en de datum voor de voorstelling van projecten voor onbepaalde tijd opgeschort.

Voorstellen kunnen vanaf nu opnieuw schriftelijk of digitaal ingediend worden bij Gemeente Bornem tot 22 juli 2020, t.a.v. secretariaat, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem, secretariaat@bornem.be.

Op woensdagavond 5 augustus 2020 vanaf 19 uur krijgen alle indieners met een volledig dossier de kans om hun project mondeling voor te stellen aan een afvaardiging van bestuursleden van gemeente Bornem, kerkraad en de pastorale zone. De indieners worden vooraf verwittigd waar en op welk tijdstip zij hun project kunnen komen toelichten.


Het algemene kerkbezoek en het aantal bedieners van de eredienst gaat in Vlaanderen snel achteruit. De pastorale draagkracht is ook in de zone Bornem-Sint-Amands aan het terugvallen, waardoor een aantal kerken onvermijdelijk leeg komen te staan. Om dit probleem een antwoord te bieden, hebben de kerkelijke besturen en het gemeentebestuur de handen in elkaar geslagen door aan de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst IGEMO de opdracht te geven een participatief traject ter her- of nevenbestemming van de diverse kerken op te starten.

Binnen dit traject werd bepaald om de kerk van Branst, waar al enkele jaren geen reguliere eredienst meer doorging, te sluiten en te herbestemmen. Dat betekent dat ze ontwijd wordt en een nieuwe bestemming krijgt.

Tijdens het participatiemoment op 29 januari 2018 kwamen diverse voorstellen tot herbestemming aan bod. Die werden onderzocht in een stuurgroep en door de kerkelijke en gemeentelijke besturen, maar bleken niet haalbaar.

De inrichting van een regionaal depot voor religieus erfgoed biedt echter wel een oplossing. Zo een voorstel is immers verenigbaar met bepaalde sociale initiatieven geformuleerd op het participatiemoment. Daarenboven wordt de kerk zo een veilige thuishaven voor het religieuze nalatenschap van de Bornemse kerken, terwijl dit voorstel ook pistes voor substantiële externe financiering en subsidiëring impliceert.

Diverse leden van de Branstse gemeenschap gaven aan dat zij een uitgebreidere sociale invulling van de kerk wenselijk en haalbaar achtten. Binnen het participatief karakter van het traject willen de kerkelijke en gemeentelijke besturen dergelijke alternatieven een kans geven.

De gemeente en het kerkbestuur van Bornem lanceren daarom een laatste oproep aan de inwoners om alternatieve voorstellen voor een concrete en realistische herbestemming in te dienen.

Voorwaarden

  • De voorstellen dienen rekening te houden met de financiële haalbaarheid, zowel wat betreft investering als onderhoud van het gebouw.
  • Er moet een duidelijk zicht zijn op de exploitatie (hoe en wie).
  • De voorstellen mogen geen eenmalige activiteiten te omvatten.

Daarnaast benadrukken we nogmaals dat enkel voorstellen tot herbestemming in beschouwing worden genomen.

Gepubliceerd op 2 jul 2020
Nieuwsoverzicht
Kerk Branst

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina