Fietszone in het centrum: een blijver

Al meerdere jaren loopt het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag binnen onze gemeente. De dienst mobiliteit ontvangt al geruime tijd klachten in verband met het vele verkeer door het centrum.

Fietsers en schoolgaande jeugd voelden zich niet meer veilig en in onze winkelstraat was het niet altijd even aangenaam om te verblijven. De verkeersleefbaarheid en de luchtkwaliteit lijden onder het steeds toenemende verkeer.  
 
Om hiervoor een oplossing te zoeken, werd in 2016 een studiebureau aangesteld dat, op basis van tellingen, bevragingen en andere onderzoeksmethoden de verkeerssituatie in kaart heeft gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat 2/3de van het verkeer dat door onze Boomstraat reed, hier niet moest zijn. Om dit doorgaand verkeer te weren uit deze straat, werd een plan opgesteld waarbij er onder andere geen doorgaand verkeer meer mogelijk was door de Boomstraat.
Op 1 juli 2020 werd deze proefopstelling uitgezet op het terrein (knip 1). Deze ingreep was niet zonder gevolg en bijna onmiddellijk ontvingen onze diensten meldingen van bezorgde handelaars. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, werd eind september 2020 overgegaan tot het invoeren van een aanpassing aan de eerste opstelling: er werd een doorgang gecreëerd richting de randparkings (knip 2).  
Tegelijkertijd werd vanaf 1 juli ook een fietszone getest in het centrum van onze gemeente. Vanaf dat moment was het als automobilist niet meer toegestaan om fietsers in te halen binnen deze zone. Op deze manier werd de veiligheid van de fietsers verhoogd in de vaak smalle straten van onze gemeente. 

Participatietraject

In de maanden oktober tot december 2020 werd een participatietraject doorlopen waarbij alle burgers via een online platform en tijdens online overlegmomenten hun mening over de proefopstellingen konden geven en met elkaar in dialoog konden gaan. Inwoners die minder digitaal waren, konden dit doen via een flyer die in alle Bornemse brievenbussen is gevallen. Ook telefonisch en via e-mail gaven inwoners hun mening. De resultaten van dit traject werden in de maand januari uitvoerig geanalyseerd. De evaluatie ervan werd recent voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Fietszone

Tijdens het participatietraject bleek al snel dat vele inwoners de fietszone in het centrum een warm hart toedragen. De fietser kan en mag eindelijk zijn plek opeisen in het centrum. Een belangrijke opmerking die vele inwoners hierbij maakten, is het gebrek aan een duidelijke signalisatie. Omdat het echter slechts een voorlopige proefopstelling was, kon hier geen definitieve markering worden aangebracht om zo de fietszone duidelijker aan te geven in het straatbeeld. 
Het college heeft nu beslist om de fietszone definitief in te voeren en hiervoor de nodige signalisatie te laten aanbrengen. De fietszone zal in de komende maanden dan ook duidelijker worden aangegeven in het straatbeeld. Dit door middel van markeringen op de straat, straatvlaggen en borden. 

Proefopstellingen 

De meningen van de inwoners over de beide proefopstellingen, beter bekend als knip 1 en 2 waren dan weer verdeeld. Het oorspronkelijke doel om met deze ingrepen een verkeersarmer, veiliger en leefbaarder centrum te creëren werd vooral met de volledige knip duidelijk bereikt. Vele inwoners gaven aan dat de centrumomgeving veiliger voor hen was geworden, dit vooral bij knip1. De zones Boomstraat, kruispunt Warregaren en CC Ter Dilft kregen veel minder verkeer te slikken, waardoor het aangenamer was zich te verplaatsen rond deze as en de verkeersveiligheid voor onze fietsers en zwakke weggebruikers danig verbeterd was. Helaas brachten deze verkeersingrepen ook nadelen met zich mee. Deze bleken een grotere impact te hebben dan ingeschat. Zo werd het drukker in de Dulftstraat, omdat de rijrichting er veranderd was, en ook het verkeer in de Absveldstraat zorgde voor meer hinder bij de bewoners. Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook om de proefopstellingen niet te bestendigen.

Concreet

Het college heeft dan ook besloten om de centrumfietszone definitief in te voeren. Wat de proefopstellingen betreft, werd beslist om terug te gaan naar de eerdere situatie:

  • De rijrichting in de Dulftstraat zal opnieuw worden omgedraaid. 
  • Het gedeelte Sint-Amandsesteenweg ter hoogte van Ter Dilft en de Kloosterstraat wordt opnieuw dubbelrichting.  
  • De halfopen knip aan het einde van de Boomstraat wordt verwijderd. 
  • De verkeerslichten aan het kruispunt Barelstraat/Absveldstraat zullen opnieuw in werking worden gesteld.  

Deze ingrepen worden voorbereid en gaan in voege op 15/3/2021.  

Vervolg

Het blijft verder uiteraard de bedoeling om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren. Want uiteindelijk willen alle betrokkenen aan het einde van de rit hetzelfde: meer verkeersveiligheid voor iedereen. De vraag is alleen hoe dat best bereikt wordt. Het mobiliteitsgegeven zal dan ook in een groter geheel bekeken worden, waarbij ook andere zones zoals o.a. de zone rond het Landhuis de nodige aandacht krijgen. Inwoners gaven immers via het participatietraject meermaals aan dat ze graag naar het centrum komen, maar dat het op een andere manier moet. Met meer groen, minder verkeer, meer beleving, meer fietsen, meer rustplaatsen…Hierbij zullen opnieuw zoveel mogelijk belangengroepen en adviesraden betrokken worden. 

Gepubliceerd op 5 mrt 2021
Nieuwsoverzicht
Participatie

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 00
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur.

Lees meer artikels over

Deel deze pagina