Belangrijkste wijzigingen Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Sinds 1 april 2024 is in de gemeente Bornem een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) van kracht.

Het politiereglement vormt de basis voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en bepaalt wat er wel of niet kan op ons grondgebied. Het document werd grondig geactualiseerd, om een gepast antwoord te kunnen bieden op fenomenen die de openbare orde verstoren en/of zorgen voor openbare overlast. Meer info over het reglement en de wijzigingen lees je hier op de website.

We lijsten hieronder de belangrijkste wijzingen op.

Aanpassing van enkele strafbepalingen

In januari 2024 werden enkele aanpassingen doorgevoerd in de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-wet. Deze wijzigingen werden geïntegreerd in de nieuwe ABP. Het gaat hierbij om:

  • de verhoging van het maximumbedrag van de administratieve geldboete voor meerderjarigen van € 350 naar € 500;
  • het uitbreiden van de mogelijkheden inzake alternatieve sancties, zoals bemiddeling en gemeenschapsdienst.

Uitbreiden van de mogelijkheden tot bestuurlijke inbeslagname

Op basis van de nieuwe ABP wordt het mogelijk om voorwerpen die gebruikt worden om bepaalde inbreuken te plegen, bestuurlijk in beslag te nemen. Deze bepaling wordt toegevoegd aan alle artikelen die de zogenaamde ‘gemengde inbreuken’ behandelen. Dit zijn de inbreuken die zowel in de strafwet als in de politieverordening strafbaar worden gesteld, zoals het aanbrengen van graffiti, het beschadigen van motorvoertuigen of monumenten, …

Bovendien wordt een nieuw artikel ingevoerd, dat het voor de politiediensten mogelijk maakt om een motorvoertuig maximaal 72 uur in beslag te nemen indien het de openbare rust verstoort door nachtlawaai te veroorzaken, of door elektronisch versterkte muziek die hoorbaar is buiten het voertuig. Deze bepaling wordt toegevoegd om geluidsoverlast door het ostentatief laten horen van luidruchtige motoren en uitlaten van voertuigen (knalpotterreur) en voertuigen die hinder veroorzaken door het afspelen van zeer luide muziek (boomcars) tegen te gaan. Deze hinder verstoort immers niet enkel de rust van de buurtbewoners, maar ook de leefbaarheid in de gemeente.

Alternatieve aanpak van minderjarigen vanaf 14 jaar

Naar analogie met de situatie in de andere lokale besturen van de nieuwe politiezone Rivierenland, werd ook in Bornem ervoor gekozen om de leeftijdsgrens voor gemeentelijke administratieve sancties te verlagen naar 14 jaar. Hierbij wordt vooral ingezet op alternatieve sancties, en wordt een geldboete als laatste redmiddel beschouwd.

De nieuwe procedure voor minderjarigen vanaf 14 jaar impliceert bij een eerste (niet-gemengde) inbreuk een formele waarschuwingsbrief wordt verzonden naar een minderjarige overtreder, alsook naar de personen die de minderjarige onder hun hoede hebben. Indien er binnen de 24 maanden na de eerdere vaststelling een nieuwe (al dan niet gemengde) inbreuk wordt vastgesteld, zal de GAS-procedure worden opgestart. Hierbij zal steeds eerst een aanbod van bemiddeling worden voorgesteld aan de minderjarige overtreder. Wanneer de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan hij geen geldboete meer opleggen.

In geval van weigering van het aanbod of het falen van de bemiddeling, zal de sanctionerend ambtenaar nadien een gemeenschapsdienst voorstellen aan de minderjarige overtreder.  Enkel in geval van niet-uitvoering of weigering van de gemeenschapsdienst kan de sanctionerend ambtenaar als laatste redmiddel een administratieve geldboete opleggen. De ouders, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboete.

Strijd tegen schadelijke dieren uitgebreid naar privaat terrein

Volgens artikel 49 van de ABP Bornem is het voortaan ook verboden om zwervende, verwilderde dieren aan te trekken door het plaatsen van voeding op private percelen en eigendommen wanneer deze praktijk hinderlijk kan zijn voor de buurt of voor de openbare netheid, veiligheid en gezondheid. Voorheen was dit artikel enkel van toepassing in de openbare ruimte.

Magneetvissen zonder toelating is verboden

Naar analogie met de andere lokale besturen van de nieuwe politiezone Rivierenland, en op basis van reeds bestaande verboden van andere instanties zoals de provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg, … wordt ook in Bornem een verbod op magneetvissen ingevoerd (artikel 53bis). Het verbod wordt niet enkel overgenomen omwille van veiligheidsredenen (bv. ontploffingsgevaar van oorlogsmunitie), maar ook in het kader van de toename van overlast door het achterlaten van opgevist materiaal.

De burgemeester kan nog steeds uitzonderingen toestaan.

Gebruik van machines aangedreven door een motor

In de nieuwe versie van de ABP wordt het gebruik van machines die aangedreven worden door een motor algemeen verboden na 22 uur en op zondag, en niet enkel de specifieke machines voor tuinieren. Het gaat hierbij om machines die worden aangedreven door een elektrische motor of ontploffingsmotor (zoals bv. veelvuldig gebruik van boormachines of zaagmachines). Uiteraard wordt er in de ABP een uitzondering voorzien voor de normale exploitatie van land- en tuinbouwactiviteiten.

Opzettelijk beschadigen van andermans motorvoertuig opgenomen als gemengde inbreuk

Het opzettelijk beschadigen van andermans motorvoertuig (bv. bekrassen van een auto) wordt als nieuw artikel in de ABP  strafbaar gesteld als gemengde inbreuk, waardoor het voortaan ook bestraft kan worden met GAS.

Verbod op versterkte geluidsgolven indien het overlast veroorzaakt

Volgens de nieuwe ABP is het niet toegelaten om binnenshuis geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties op zulke manier te gebruiken dat het geluid ervan buitenshuis als overlast kan worden ervaren. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing voor het geven van stemopvoeringen.

Het gebruik van toestellen om dieren te verjagen

Er bestond reeds een verbod op het gebruik van toestellen met ultrasone geluiden om jongeren te verjagen. In de nieuwe ABP wordt dit verbod uitgebreid met gelijkaardige toestellen die bedoeld zijn om dieren te verjagen. Deze nieuwe bepaling wordt opgenomen in het kader van dierenwelzijn en de bevestiging van de Hoge Gezondheidsraad dat zulke toestellen eveneens nadelige effecten (zoals bv. oorsuizen en hoofdpijn) kunnen veroorzaken bij de mens.

Specifiek verbod op het bezit van vuurwerk, feest- en kanongeschut

Op het grondgebied van Bornem bestond al een algemeen verbod op het gebruik en ontsteken van vuurwerk, feest- en kanongeschut. Dit verbod blijft bestaan, uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk voor professionele gebruikers in het kader van een vooraf vergund evenement.

Naar analogie met de bijzondere politieverordening die in de aanloop van de eindejaarsperiode van 2023 werd ingevoerd, wordt in de ABP eveneens een specifiek verbod opgenomen op het zichtbaar bezit, tonen, uitstallen en het nemen van elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van pyrotechnische artikelen. Dit verbod geldt tussen 1 november en 31 januari, eveneens enkel voor particulier bezit. Dit stelt de politiediensten in staat om – tijdens de periode van de jaarwisseling – preventief te werken en pyrotechnische artikelen in beslag te nemen om overlast te voorkomen.

Gepubliceerd op 8 apr 2024
Nieuwsoverzicht
Info

Meer info

adres
Hingenesteenweg 132880 Bornem
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina