Privacybeleid

Datum van de laatste update: 12/03/2021

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen

 • "Gemeente Bornem" of "Bornem" of "Gemeente" of kortweg “Wij”, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem, inclusief het OCMW
 • "Gebruiker" of "u": elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie gegevens worden verwerkt
 • Ondernemersnummer Gemeente: 0207.500.420
 • Ondernemersnummer OCMW: 0212.242.829

Terminologie

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.
 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Cookie”: Kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel toestel opslaat op het moment dat u de website bezoekt.

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving. Wij passen dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

Minderjarigen

Bent u jonger dan 16 jaar, dan moedigen wij u aan, vooraleer u persoonsgegevens aan ons meedeelt bij het bezoek van onze website en/of bij het bezoek aan onze kantoren, om:

 • deze privacyverklaring samen met uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger aandachtig te lezen.
 • de toestemming van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger te vragen voor uw (online) activiteiten op onze website en wanneer u een beroep doet op onze diensten of producten.

Wij vragen aan uw ouders en wettelijke vertegenwoordigers om:

 • betrokken te zijn bij de (online) activiteiten op onze website en/of de aangeboden diensten of producten.
 • expliciete toestemming te geven bij het ons bezorgen van persoonsgegevens.
 • expliciete toestemming te geven bij de aankoop van aangeboden diensten of producten.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken

Wanneer u een beroep doet op onze dienstverlening, diensten of producten aankoopt of onze website bezoekt, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.

De gegevens worden gebruikt voor verschillende verwerkingsdoeleinden met variabele bewaringstermijnen:

Afdeling Doel Grondslag Bewaartermijn Verwerkings-

verantwoordelijke

Burgerzaken Administratieve verwerking van gegevens in functie van levensgebeurtenissen, wettelijke documenten, attesten en akten Wettelijke verplichting Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Onderwijsbeleid Administratieve verwerking van gegevens in functie van leerlingenbegeleiding, leerplannen en personeelsbeleid Wettelijke verplichting

Toestemming

1 tot 30 jaar Gemeente
Sociaal beleid Administratieve verwerking van gegevens in functie van kinderopvang Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Patrimonium Administratieve verwerking van gegevens in functie van aanleg en onderhoud aan wegen, weguitrusting, gebouwen en mobiliteit Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Vergunningen Administratieve verwerking van gegevens in functie van (ver)bouwen, economische activiteiten en evenementen Wettelijke verplichting Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Leefmilieu Administratieve verwerking van gegevens in functie van afvalinzameling, duurzame aanwending van energiebronnen en deelname aan activiteiten Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Vrijetijdsbeleid Administratieve verwerking van gegevens in functie van deelname aan jeugd-, sport- en culturele activiteiten en projecten Toestemming Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Verenigingen Administratieve verwerking van gegevens in functie van toelagen en deelname aan activiteiten Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Inspraakorganen Administratieve verwerking van gegevens in functie van beleidsparticipatie Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Bibliotheken Administratieve verwerking van gegevens in functie van lidmaatschap en deelname aan activiteiten of projecten Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Buurtwerking en activering Administratieve verwerking van gegevens in functie van activering en buurtwerking Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Communicatie Administratieve verwerking van gegevens in functie van informatieacties over het gemeentebeleid Wettelijke verplichting Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Informatievragen en klachtenbehandeling Administratieve verwerking van gegevens om aan de vraag van de persoon of instantie te voldoen Wettelijke verplichting

Vitaal belang

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Noodplanning Administratieve verwerking van gegevens in functie van noodplanning Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Lokale economie Administratieve verwerking van gegevens in functie van een lokaal economisch beleid Toestemming Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Fiscaal en financieel beleid Administratieve verwerking van gegevens in functie van inkomsten en uitgaven van het bestuur Wettelijke verplichting Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Associaties met het bestuur Doorgeven en verwerken van gegevens in functie van diensten uitgevoerd door een aangestelde vereniging Wettelijke verplichting

Contractuele overeenkomst

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Personeelsbeleid Administratieve verwerking van gegevens in functie van personeelsbeheer en deelname aan activiteiten Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Leveranciers Administratieve verwerking van gegevens in functie van een leveranciersbeheer Wettelijke verplichting

Contractuele overeenkomst

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Cameratoezicht Verwerking van beeldopname in functie van het voorkomen, vaststellen en opsporen van misdrijven en overlast Taak van algemeen belang

Toestemming

30 dagen AGBM, AGBIM
Fotobestanden Administratieve verwerking van directe en indirecte beeldgegevens Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente, AGBM, AGBIM
Websites van het bestuur Verwerking van surfgedrag Gerechtvaardigd belang Afhankelijk van de levensduur van de cookie. Gemeente, AGBM, AGBIM
Sociale dienst Administratieve verwerking van gegevens in functie van sociale, financiële & materiële hulpverlening Wettelijke verplichting

Toestemming

Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Thuiszorg Administratieve verwerking in functie van aanbod thuiszorgdiensten Toestemming Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Kinderopvang Administratieve verwerking in functie van buitenschoolse en voorschoolse kinderopvang Contractuele overeenkomst Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Woonzorg Administratieve verwerking in functie van een transmurale en intramurale ouderenzorg Contractuele overeenkomst Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente
Wijkteams Administratieve verwerking in functie van deelname aan sport-, culturele-, vormings- of gemeenschapsvormende activiteiten of gebruik van gezondheids-ondersteunende dienstverlening Toestemming Zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien wettelijk verplicht. Gemeente

 

Wij hebben niet de intentie om bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens te verwerken (de "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" zoals gedefinieerd in Art. 9 van de AVG), tenzij dit wettelijk vereist is en mits uw toestemming.

In principe verwerken wij ook geen gegevens in verband met strafbare feiten (zoals gedefinieerd in Art. 10 van de AVG), al verwerken wij uiteraard wel gegevens over (veroordeelde) wanbetalers. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders.

In het kader van de uitvoering van onze wettelijke bevoegdheden van algemeen belang verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de realisatie van deze doeleinden.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan derden: 

 • mits er een wettelijke verplichting is (bv. aan andere overheden)
 • mits uw toestemming
 • mits er een algemeen of gerechtvaardigd belang is

De rechten en de wijze waarop u uw rechten als gebruiker kan uitoefenen

De rechten

Overeenkomstig artikel 7.3 en artikel 13 tot en met 22 van de Verordening (EU) 2016/679 heeft u, na schriftelijk verzoek zoals hierna vermeld, het recht om:

 • uw toestemming tot gegevensverwerking te allen tijde in te trekken.
  Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.
 • inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens of er een kopie van te verkrijgen.
 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, de vervulling van onze taak van algemeen belang, de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

De uitoefeningswijze

Om deze vermelde rechten te kunnen uitoefenen, vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen door ons een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar het hogervermelde adres ter attentie van het Informatieveiligheidscomité of door een e-mail te sturen via DPO@bornem.be.

Voor sommige verzoeken vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen om te zorgen dat de aanvraag door de juiste persoon gebeurt. Maak in deze kopie uw pasfoto, geboorteplaats- en datum, geslacht, nationaliteit, kaartnummer, handtekening en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke verlenging wordt u in kennis gesteld.

De uitoefening van de vermelde rechten is kosteloos. Toch behouden wij ons het recht voor om u een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten die gepaard kunnen gaan met het verstrekken van de door u gevraagde informatie of het treffen van de door u gevraagde maatregelen.

Naast de hierboven vermelde rechten, heeft u overeenkomstig artikel 77 tot en met 82 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht om:

 • een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (zijnde de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit) wegens persoonsgegevensinbreuk. Meer info vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie & https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen;
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de gegevensbeschermingsautoriteit wegens het niet behandelen van uw klacht of het niet in kennis stellen van de voortgang of het resultaat van uw ingediende klacht;
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de verwerkingsverantwoordelijke wegens persoonsgegevensinbreuk.

De maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

De maatregelen die wij hanteren

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om een optimaal beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

Zo troffen wij onder meer volgende maatregelen:

 • het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming, die in geval van vragen of problemen kan worden gecontacteerd (privacy@bornem.be), waarna uw vraag zal geëvalueerd worden en eventueel zal worden doorsturen naar de functionaris;
 • het alleen toekennen van toegang tot bepaalde van u verkregen persoonsgegevens aan bepaalde personen die de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie;
 • het onderwerpen van die personen aan vertrouwelijkheidsverbintenissen;
 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 • het op regelmatige tijdstippen testen, evalueren en bijsturen van de doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen;
 • het afdwingen van garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, in geval van onderaanneming waarbij persoonsgegevens verwerkt worden.
 • het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).
 • het melden van een inbreuk en andere belangrijke info aan de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval aan de betrokkene(n), indien het een inbreuk in verband met persoonsgegevens betreft die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n);
 • het desgevraagd samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteiten bij het vervullen van onze taken.

De maatregelen die wij van u vragen

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt.

Wij vragen u bijgevolg om:

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken;
 • de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en paswoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Het gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren.

De cookies worden niet aan derden door gegeven.

Overzicht van de verschillende soorten cookies die wij gebruiken:

 • Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.
 • Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, bijvoorbeeld de taalinstelling, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende categorieën van cookies die gebruikt worden op onze website:

Naam Type Doel Bewaartermijn
SessionID Functioneel

Essentieel

Beheer van de sessie Einde van de sessie
Lang Essentieel Beheer van de taal van de gebruiker 1 maand
screensize Functioneel Voor het meten van de schermgrootte om juiste afmetingen door te geven. Einde van de sessie

Cookies beheren

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org .

Hou er rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, de website minder goed zou kunnen werken.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Externe links

De website van Bornem vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. Deze links zijn aangeduid met een icoontje dat aangeeft dat de gebruiker de website verlaat. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.

Vragen en of opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met de gemeente Bornem via e-mail naar privacy@bornem.be.

Deel deze pagina