Verzoekschriften

Iedereen (ook een niet-inwoner) heeft het recht om bij de organen van de gemeente of het OCMW een verzoekschrift in te dienen.

De verzoeker kan in het verzoekschrift wijzen op:

 • onvolkomenheden;
 • onrechtvaardige zaken;
 • lacunes in het beleid;
 • voorstellen tot bijsturing.

Een verzoekschrift kan je richten tot elk van de organen:

 • de gemeenteraad/OCMW-raad;
 • de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad;
 • het college van burgemeester en schepenen/vast bureau;
 • de burgemeester;
 • de algemeen directeur

Voorwaarden

Het verzoekschrift mag ingediend worden met dit of een soortgelijk formulier of per brief.
Het verzoekschrift moet gericht zijn aan een bepaalde instantie van de gemeente:

 • het college van burgemeester en schepenen/vast bureau
 • de gemeenteraad/OCMW-raad
 • de burgemeester
 • de algemeen directeur

Naam, voornaam en adres van de verzoeker moeten duidelijk vermeld worden op het verzoekschrift.

Wanneer het verzoekschrift wordt ingediend door meerdere personen, moet van de eerste ondertekenaar de naam, voornaam en adres vermeld worden. De andere ondertekenaars moeten alleen hun naam en voornaam opgeven.

Het verzoekschrift dient ondertekend te worden door alle personen wiens naam op het document vermeld staat.

Het onderwerp van het verzoekschrift moet duidelijk omschreven worden en moet onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen.

Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten.

Een brief of het ingevuld formulier wordt niet als een verzoekschrift beschouwd wanneer:

 • de schrijver louter zijn mening uit, zonder een concreet verzoek te formuleren
 • het geformuleerde verzoek kennelijk niet ernstig is
 • het taalgebruik beledigend is
 • De vraag anoniem is, dit wil zeggen zonder vermelding van naam, voornaam en adres

Procedure

Wat gebeurt met jouw verzoek?

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente/OCMW behoort, zijn onontvankelijk.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift.

De gemeente/OCMW-raad kan de ingediende verzoekschriften verwijzen naar het college van burgemeester en schepenen/vast bureau met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente.

In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

De gemeente/het OCMW verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina