Terrasvergunning

E-loket

Hoe werkt het e-loket
 • Aanvraag terras op het openbaar domein

  Formulier

Om een terras op het openbaar domein te plaatsen, heb je een vergunning nodig. Die vraag je aan via het e-loket. De toelating wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De vergunning kan éénzijdig gewijzigd, geschorst of opgeheven worden door het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van bepaalde evenementen en/of om redenen van openbaar nut.

De horeca-uitbater kan een uitzondering bekomen, mits een aanvraag te doen via het college van burgemeester en schepenen minstens 30 dagen voor aanvang van het evenement. 

De titularis van de vergunning dient dan, op eigen kosten en zonder aanspraak te maken op enige vergoeding, het terras te wijzigen of te verwijderen. Men krijgt hiervoor een redelijke termijn die evenwel maximaal 30 kalenderdagen bedraagt. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd wanneer er zich een veiligheidsprobleem voordoet. Dezelfde uitzondering geldt indien de oorzaak van een dergelijk probleem niet tot de bevoegdheid van gemeente Bornem behoort. Als voorbeeld hierbij kan een dringende interventie door een nutsmaatschappij worden genomen.

Een terrasvergunning wordt aan een uitbater verleend voor onbepaalde duur. De vergunning heeft een persoonlijk karakter en is niet overdraagbaar.

Voorwaarden

Een terras kan enkel toegestaan worden aan een horecazaak en kan op het openbaar domein toegestaan worden als:

 1. er voldoende ruimte overblijft voor een veilige en gemakkelijke afwikkeling van het verkeer;
 2. een obstakelvrije doorgang wordt gegarandeerd;
 3. er geen afbreuk gedaan wordt aan de evacuatiemogelijkheden (aantal uitgangen, evacuatiebreedte) van de horecazaak zelf;
 4. de veiligheid van de terrasgebruikers gegarandeerd is (veiligheid van de terrasuitrusting, voldoende afstand ten overstaan van gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer…);
 5. installaties van openbaar nut zoals verkeerslichten, verkeerstekens, straatnaamborden… voldoende zichtbaar blijven; hydranten, meterkasten, rioolkolken, fietsstallingen, haltes van het openbaar vervoer… voldoende bereikbaar blijven en de functionaliteit van de openbare verlichting niet belemmerd wordt;
 6. er geen onevenredige hinder ontstaat ten overstaan van andere gebruikers van het openbaar domein;
 7. de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van het terras de kwaliteit en het karakter van de omgeving respecteren;
 8. de integrale toegankelijkheid van het terras, de zaak en zijn omgeving wordt gehandhaafd, in het bijzonder ten overstaan van mensen met een fysieke beperking.

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van een terras of voor het wijzigen van een vergund terras moet gebeuren via het e-loket.

De aanvraag is pas ontvankelijk als het formulier volledig ingevuld en vergezeld is van een plan op schaal 1/50 of 1/100 met aanduiding van:

 1. de afmetingen van het gewenste terras;
 2. de gewenste uitrustingen;
 3. alle hindernissen en alle afmetingen van het terras en de zone errond van minimum 4 meter rond het gevraagde terras;
 4. 3 kleurenfoto?s van de bestaande situatie uit alle ooghoeken.

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning wordt door gemeente Bornem ten laatste 30 dagen na het indienen ervan beantwoord.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om bijkomende info in te winnen, zoals extra foto's, verklaringen, goedkeuring buren…

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Deel deze pagina