Machtiging standplaatstaxi

Om in een gemeente de taxistandplaatsen op de openbare weg of op een publiek toegankelijke privéparking (= zonder slagbomen) te mogen gebruiken, moet je een aanvraag indienen bij die gemeente.

De machtiging standplaatstaxi is persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze geldt voor het gebruik van alle taxistandplaatsen in de gemeente.

De machtiging dient aangevraagd te worden per gemeente waar men een taxistandplaats wil gebruiken en per voertuig waarvoor men een machtiging wenst.

Voorwaarden

Om een machtiging voor standplaatstaxi te verkrijgen, moet je beschikken over een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (nieuwe vergunning vanaf 01/01/2020).

De machtiging wordt slechts afgegeven als de aanvrager hetzij al een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer heeft, hetzij deze vergunning samen met de machtigingsaanvraag aanvraagt.

De bestuurder, die in het bezit is van een machtiging standplaatstaxi is verplicht om een tarievenkaart en een taxilicht te gebruiken, zodra hij op de standplaatsen gaat staan.
Wie over een machtiging beschikt is niet langer verplicht om in de gemeente waarvoor de machtiging geldt de perimeter van 200 meter loopafstand rondom standplaatsen te respecteren. Deze standplaatsen zijn immers bestemd voor standplaatstaxi’s met een machtiging van de betrokkene gemeente.

Procedure

Je kan de aanvraag indienen aan de hand van het aanvraagformulier:

 • Via de gemeentelijke website
 • Per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)
   

Je dient jouw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020. De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (of gelijktijdige aanvraag).
 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Attest kennis Nederlands van niveau B1 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
 • Attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Attest dat bewijst dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …).
 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).

Je haalt de machtiging standplaatstaxi op ten laatste drie maanden na de toekenning ervan. Als dit niet tijdig gebeurt, vervalt de bestuurderspas.

Bedrag

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement. (indien van toepassing)

Regelgeving

Openingsuren & contact

Lokale economie

Tel. tel.
0499 86 50 67
e-mail
economie@bornem.be

Van maandag t.e.m. vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Deel deze pagina