Klokkenluidersregeling

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Hier lees je hoe je inbreuken kan melden en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.

Welke meldingen?

Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht.

Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van Bornem. Ook externen die via hun werk met Bornem in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.

(Ben je een burger en heb je een klacht: maak dan gebruik van onze klachtenprocedure)

Waar kan je melden?

De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Dit kan door:

  • te mailen naar klokkenluidersregeling@bornem.be 
  • telefonisch op het nummer 0488 07 44 02
  • mondeling via een afspraak met de algemeen directeur
  • per brief t.a.v. Björn Caljon, Hingensteenweg 13, waarbij je op de envelop duidelijk schrijft dat de info vertrouwelijk is. 

Ben je van mening dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan behandeld worden, kan je rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen

Garanties en bescherming?

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina