Jeugdwerk - subsidie

Het gemeentebestuur voorziet via een subsidiereglement 5 toelagen voor het Bornemse jeugdwerk:

 1. de basistoelage
 2. de werkingstoelage
 3. de kamptoelage
 4. de kadervormingstoelage
 5. de vervoerstoelage

Voorwaarden

Enkel jeugdverenigingen die door het gemeentebestuur erkend zijn als jeugdwerk, kunnen subsidies aanvragen.

Procedure

 • Dien je aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijke jeugddienst.
 • Alle toelagen worden uitgekeerd in het kwartaal, volgend op het werkjaar.
 • Het gemeentebestuur Bornem, de jeugddienst, de jeugdraad en het bestuur van de jeugdraad waken erover dat deze subsidies terecht werden aangevraagd en kunnen dit verifiëren door plaatsbezoek.
 • Wanneer misbruik wordt vastgesteld of als onjuiste gegevens werden verstrekt, zal de gemeenteraad, op voorstel van het schepencollege, de subsidie voor dat jaar weigeren.
 • Het schepencollege wijst de toelagen toe. De gemeenteraad regelt de onvoorziene zaken.
 • Eventuele overschotten op de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, die werden toegekend om het jeugdwerkbeleidsplan uit te voeren, worden automatisch overgemaakt aan de jeugdraad. Die zal ze gebruiken voor de uitvoering van de doelstellingen van het jeugdwerkbeleidsplan in de loop van het volgend werkjaar.

Uitzonderingen

Ook jeugdwerkinitiatieven die een werking uitbouwen voor Klein-Brabant, kunnen een subsidie aanvragen. Zij worden via een convenant intergemeentelijk jeugdwerk gesubsidieerd door de gemeentebesturen van Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Regelgeving

Het koepelreglement voor toelagen aan jeugdwerkinitiatieven geeft een volledig overzicht van de subsidies. 

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 september 2010 en werd gepubliceerd op de website op 16 september 2010.

Openingsuren & contact

Jeugd

Tel. tel.
03 890 69 47
Fax fax
03 890 69 31
e-mail
jeugd@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Deel deze pagina