Inname openbaar domein, belasting

Wie het openbaar domein of de openbare weg inneemt, dient hiervoor een toelating te verkrijgen bij de gemeente. Bij elke inname van het openbaar domein (verhuis, werken, (ver)bouwen) ben je verplicht een vergunning inname openbaar domein aan te vragen.  

Het innemen van het openbaar domein vergt inspanningen van de gemeentelijke diensten en de politiediensten. Zo wordt onder andere nagekeken of deze inname hinderlijk is voor de mobiliteit binnen onze gemeente. Ook dient er te worden opgevolgd of de inname gebeurt conform de afspraken.

De inname van het openbaar domein zorgt in mindere of meerdere mate voor overlast. Hierdoor is een belasting gekoppeld aan de oppervlakte en de duurtijd van de inname.

Procedure

Je dient je aanvraag rechtstreeks in bij de gemeente. De aanvraag moet minimum 7 dagen vooraf bij de dienst mobiliteit toekomen.

Let op: Bij een verhuis binnen onze gemeente, waarbij 2 innames van het openbaar domein nodig zijn, moeten 2 afzonderlijke aanvragen worden ingediend.

Aanvraag indienen

Bij moeilijkheden of vragen bij het indienen van je aanvraag is het mogelijk een om een afspraak te maken met onze diensten:

Maak je afspraak

Bedrag

 • Een inname van het openbaar domein voor 1 dag is vrijgesteld van deze belasting.
 • Inname van het openbaar domein vanaf de tweede dag met een minimumtarief van 20 euro: 0,5 euro/m² per dag gedurende de eerste 12 maanden. Na deze twaalf maanden verhoogt het tarief naar 1 euro /m² per dag, met een minimum van 50 euro.
 • Voor het afsluiten van het openbaar domein waardoor er geen doorgaand vervoer mogelijk is of het openbaar domein niet bereikbaar is, komt er 50 euro per dag bij dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is of het openbaar domein niet bereikbaar is. Dit tarief is van toepassing vanaf dag 1.
 • de tarieven worden verdubbeld wanneer er vooraf geen aanvraag werd gedaan voor de inname openbaar domein of de verlenging van de toelating conform de politieverordening.
 • De belasting wordt gebaseerd op het aantal aangevraagde dagen, terugbetaling van de belasting in verhouding tot het aantal niet gebruikte dagen is niet mogelijk.

Een administratieve geldboete van 500 euro wordt opgelegd aan iedereen:

 • die weigert inzage te geven in documenten (boeken en bescheiden) die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting (i.k.v. controle en onderzoek).
 • die weigert toegang te verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend aan de personeelsleden die hiervoor zijn aangesteld. Om de belastingplicht te kunnen bepalen of de grondslag van de belasting te kunnen controleren of onderzoeken, moet aan die personeelsleden de mogelijkheid worden geboden vaststellingen te doen.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kunnen innames van het openbaar domein worden vrijgesteld van vergunning:

 • werken uitgevoerd door of in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem en het OCMW Bornem.
 • het herbouwen van door brand vernielde of beschadigde gebouwen.
 • werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen.
 • de wettelijke of statutair vrijgestelde organisaties/ondernemingen.

Regelgeving

 • De belasting is verschuldigd op de gevraagde periode in de vergunning en niet de werkelijke inname.
 • De bouwheer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Opgelet: de intekening van de oppervlakte dient nauwkeurig te gebeuren, aangezien de prijs van de vergunning berekend wordt op basis van de ingetekende oppervlakte. Er kan gecontroleerd worden of de aangevraagde oppervlakte overeenkomt met de werkelijk ingetekende oppervlakte.

Meer info

Wil je de lopende vergunningen en mogelijke hinder in onze gemeente opvolgen, dan kan dit via https://app.eaglebe.com/map

Via het EagleBe Portaal kan je via het tabblad “mijn aanvragen” een aantal handige acties ondernemen over jouw aanvragen:

 • Aanvraag: de aanvraag en alle bijbehorende bestanden downloaden als zip folder.
 • Vergunning: indien de aanvraag goedgekeurd en betaald is, kan je hier het vergunningsdocument downloaden.
 • Verlengen: indien de aanvraag nog loopt of gepland is in de toekomst kan deze via deze weg verlengd worden.
 • Betaalbewijs: indien de aanvraag goedgekeurd en betaald is, kan je hier het betaalbewijs downloaden.
 •  

Openingsuren & contact

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina