Subsidie voor kleine landschapselementen

Wij proberen als gemeente een goed landschapsbeheer na te streven. Hiervoor hebben wij een heel gamma middelen. De laatste jaren voelden we de noodzaak om, naast de wettelijke en restrictieve middelen, ook te beschikken over een stimulerend instrument waarmee particulieren het landschap kunnen beheren. 

Waarop van toepassing?

De gesubsidieerde landschapselementen moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in het landelijk gebied in Bornem. Met "landelijk gebied" bedoelen we de zones die op het gewestplan of Bijzonder Plan van Aanleg aangeduid zijn als agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat of parkgebied.
Voor de subsidies van het onderhoud van bestaande bomen komen ook de bomen in aanmerking die opgenomen zijn in bijlagen B,C en D van de gemeentelijke kapverordening, waarbij sommige bomen ook gelegen zijn in woonzone.


1. Aanplantingen
voor een haag, heg of houtkant: 0,25 euro per plant (enkel streekeigen soorten): - de aanplanting dient een minimum lengte van 25 m te hebben - de plantafstanden zijn: 0,3 m tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en houtkanten/wallen - het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm
voor een bomenrij: - aanplanting van hoogstammig beworteld plantgoed: 3,75 euro per boom - enkel streekeigen soorten - het plantgoed heeft een stamtrek van minimum 8 tot 10 cm plantafstand: 7 tot 10 m - de aanplanting betreft minstens 15 bomen
voor knotbomen: - aanplanting van niet-bewortelde poten: 2,50 euro/stuk - de poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van minstens 25 cm - de hoogte boven het maaiveld bedraagt minstens 1,75 cm - plantafstand: 5 tot 7 m - de aanplanting betreft minstens 20 knotbomen
hoogstammige fruitbomen: 5 euro per boom - plantafstand: 5 tot 10 m - de aanplanting betreft minstens 15 hoogstamfruitbomen
bebossing met streekeigen soorten (volgens bijlage): 25 euro/are


2. Onderhoud van landschapselementen
Voor het knotten van knotbomen: 6,25 euro per boom - de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar - minimum hoeveelheid: 10 knotbomen

Voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimum 25 m: 0,25 euro per lopende meter. De toelage is om de twee jaar of meer toekenbaar. Voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant/ houtwal met een lengte van minimum 25 m: 0,40 euro per lopende meter. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. Voor onderhoudshandelingen die nodig zijn om een boom te behouden of te herstellen, zoals de snoei, wondverzorging, standplaatsverbetering… (dus niet voor het vellen van de boom). Het bedrag van de toelage bedraagt 25% van de gemaakte kosten, te staven met een kopie van de facturen.


De subsidie kan worden aangevraagd door:
ofwel de eigenaar van de landschapselementen, ook pachter van het perceel, ofwel de beheerder (particulier of vereniging) van het landschapselement.

De subsidie bedraagt maximum 250 euro per aanvrager per jaar. De aanvraag gebeurt minimaal één maand voor de uitvoering van de werken.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Deel deze pagina