Natuurvergunning

Iedereen heeft de plicht om te zorgen voor de natuur. Met andere woorden: bij elke handeling moet je ervoor zorgen dat schade aan de natuur voorkomen of hersteld wordt.
Op voorwaarde dat aan de zorgplicht voldaan is, zijn sommige werken vrij van verbod of van vergunning. Het betreft werken in woon- en industriegebieden (volgens gewestplan) en binnen een straal van 100 m (50 m indien een groene bestemming volgens gewestplan) rondom een vergunde woning of bedrijfsgebouw.

Verbodsbepalingen

Sommige handelingen zijn overal verboden. Zo mogen een holle weg, moeras, ven, heide, waterrijk gebied of duinvegetatie nooit gewijzigd worden. In groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden mogen bovendien ook geen poelen of permanente graslanden gewijzigd worden. Alleen de bevoegde minister kan een afwijking op dit verbod toestaan.

Natuurvergunning

De natuurvergunningsplicht geldt voor vegetaties in bepaalde gebieden (bepaalde gewestplanbestemmmingen en speciale beschermingszones zoals Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en voor kleine landschapselementen. Deze kleine landschapselementen zijn: houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen.

Voor het bekomen van een natuurvergunniong dien je een omgevingsaanvraag in te dienen via het Omgevingsloket Vlaanderen.

VEN-gebieden

Een groot deel van Bornem is aangeduid in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en bestaat uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. Om die kwaliteit te behouden, te ontwikkelen en te versterken gelden hier niet alleen strengere maatregelen, maar ook rechten en vergoedingen.
Door het verbod op wijzigen van vegetaties kan er geen natuurvergunning bekomen worden in VEN-gebieden. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan men een ontheffing krijgen van de verschillende beschermingsvoorschriften.

Geef het adres in op de kaart van Bornem en ontdek waar de VEN-gebieden en de speciale beschermingszones liggen.

 

Procedure

Voor dit product maak je een afspraak.

Maak je afspraak

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina