Kapvergunningen

Kappen van alleenstaande bomen

Het kappen van alleenstaande bomen of van bomen in rij is vergunningsplichtig als de omtrek van de stam op 1 meter hoogte meer dan 100 cm bedraagt. Er is een vrijstelling als de boom korter dan 15 meter van een vergunde woning of van een vergund bedrijfsgebouw staat, behalve als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke kapverordening (bijvoorbeeld belangrijke beuken, eiken, linden, notelaars...
Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten (buiten bosverband) is niet verguninngsplichtig vermits het een normaal onderhoud is.

Kappen van bomen in bossen

Het kappen van bomen in bosverband is onderhevig aan het Bosdecreet. Een kapmachtiging kan je aanvragen bij Bosbeheer van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Na het kappen moet het boskarakter behouden blijven door aanplanting of spontane bebossing.
Indien de bomen werden opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan of natuurbeheerplan dan is geen aparte kapmachtiging nodig.

Ontbossen

Het principe is dat ontbossen verboden is, tenzij het echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van werken van algemeen belang, of voor de bouw van woningen of bedrijven.
De ontheffing van het verbod tot ontbossen kan aangevraagd worden bij de dienst Bosbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze aanvraag dient een voorstel voor boscompensatie te bevatten. Er kan op drie manieren gecompenseerd worden:

  • compensatie in natura: de ontbossing wordt gecompenseerd door nieuwe terreinen te bebossen; de beboste oppervlakte moet gelijk zijn aan de ontboste oppervlakte vermenigvuldigd met een compensatiefactor. Deze hangt af van het aandeel inheemse bomen in het te kappen bos. De compensatiefactor varieert van 100 tot 200%.
  •  - financiële compensatie : door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossenfonds van de Vlaamse Gemeenschap. De berekening van de bijdrage is als volgt: ontboste oppervlakte x de compensatiefactor x 1,98 euro/m².
  • - combinatie van bebossing en betaling van een bosbehoudsbijdrage.

Als het compensatievoorstel goedgekeurd is, moet je nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina