Stedenband met Nquthu

Bornem heeft sinds 2008 een stedenband met de gemeente Nquthu in Zuid-Afrika.  
Door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen proberen beide gemeenten (zowel het bestuur als de inwoners) iets van elkaar te leren en elkaar te versterken.

 
In november 2013 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een periode van 6 jaar.  Beide gemeenten zullen de komende jaren projecten uitwerken rond de thema’s jeugd, milieu en lokale economie.

Stedenband?

Een stedenband wordt als volgt gedefinieerd: "een officieel en politiek maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan."


Meer concreet komt dit op het volgende neer.  Lokale besturen in het Zuiden hebben dikwijls tekort aan middelen, ervaring en capaciteit.  Door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen met een gemeente in het Noorden proberen beide gemeenten (zowel bestuur als inwoners) iets van elkaar te leren en elkaar te versterken. 


Het is m.a.w. een win-winproces. De gemeente in het Noorden kan door het aanreiken van haar technische en bestuurlijke expertise en middelen aan de partnergemeente in het Zuiden op haar eigen manier bijdragen aan rechtvaardige wereldverhoudingen. 
Maar tegelijkertijd biedt de samenwerking ook de mogelijkheid om het eigen beleid te spiegelen, culturele eigenheid nog meer dan voorheen te erkennen en zelf heel wat op te steken van een andere cultuur.

 

Stedenband Bornem-Nquthu: hoe het begon...

Om het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid verder uit te bouwen, startte de gemeente Bornem in 2007 de zoektocht naar een partnergemeente in het Zuiden.
Een werkgroep stedenband werd opgericht, samengesteld uit geïnteresseerde ambtenaren, gemeentelijke politici en leden van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (nu Mondiale Raad) van Bornem. 

In deze werkgroep werden onder andere de criteria bepaald om tot een goede keuze te komen. Hierdoor kon een dossier stedenband worden opgemaakt. Dit bestond uit algemene info over de zoektocht, een in te vullen vragenlijst en een profiel van de gemeente Bornem. Dit dossier werd verspreid via verschillende kanalen richting "het Zuiden".


Maar liefst 25 lokale besturen uit verschillende landen dienden een voorstel tot samenwerking in. Deze voorstellen werden geëvalueerd en herleid tot een shortlist van een 5 à 10-tal kandidaat-partnerbesturen.


Met deze shortlist kon een commissie (bestaande uit ambtenaren, de schepen voor Noord-Zuidbeleid, leden van de ROB en een externe deskundige) uiteindelijk de knoop doorhakken en een advies voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
Dit college besliste op 5 mei 2008 om eerste verkennende contacten aan te gaan met Nquthu, een lokaal bestuur in Zuid-Afrika.

Na een verkennend werkbezoek door een Bornemse delegatie werden de algemene beleidsdomeinen voor samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsakkoord. Dit samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd door beide gemeenteraden in Bornem en Nquthu en effende het pad om de komende 5 jaar samen te werken rond o.a. milieu, bibliotheek en jeugd.

 

Stedenband Bornem-Nquthu: vandaag

Na het tekenen van de engagementsverklaring in 2008 hebben de betrokken ambtenaren in Bornem en Nquthu niet stilgezeten!
In de afgelopen jaren werden verschillende werkbezoeken georganiseerd.  Een groep Bornemse jongeren vertrok naar Nquthu om daar te werken rond jeugdbeleid, een bibliotheekmanager van Nquthu deed aan "jobshadowing" in de Bornemse bib, scholen uit Nquthu en Bornem wisselden postpakketten uit en twee vrijwilligers verbleven voor een aantal weken in Nquthu tijdens het najaar van 2013.

In november 2013 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Bornem en Nquthu en dit voor een periode van 6 jaar.  Tijdens een werkbezoek aan Nquthu werd beslist om de komende jaren vooral samen te werken rond jeugd, milieu en lokale economie.

Vanaf 2017 verbreedde de samenwerking zich. Met de steun van de federale overheid, werken Bornem en Nquthu samen rond afvalophaling, recyclage en bewustmaking rond milieu.

Logo_Bornem-Nquthu

Openingsuren & contact

Deel deze pagina