Sensibiliserende projecten Mondiaal - subsidie

Bornem wil inzetten op sensibilisering rond mondiaal beleid in de eigen gemeente en stimuleert scholen, verenigingen en individuen om initiatieven te nemen via projectsubsidies.

Projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking worden toegekend voor de organisatie van sensibiliseringsprogramma’s en/of projecten rond mondiaal beleid door Bornemse scholen en/of Bornemse verenigingen (solidariteitsorganisaties, jeugdbewegingen of verenigingen allerhande), en/of individuele personen.

Voorwaarden

 1. Onder project wordt verstaan: een duidelijk afgebakende activiteit qua tijd, ruimte en inhoud”. De uiteindelijke interpretatie hiervan ligt bij de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van de Mondiale Raad die een advies overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 2. Onder totale bewezen kost van een project wordt verstaan: alle gemaakte relevante kosten, verminderd met de inkomsten uit inschrijvingsgelden en waarvan minstens 50% besteed wordt aan activiteiten van sensibilisering.

 3. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet:
  1. een project een actief engagement inhouden van de betrokken organisatoren en deelnemers.
  2. een project sensibilisering als hoofdoelstelling hebben en moet minstens 50% van de gemaakte kosten hieraan worden besteed.
  3. een project inhoudelijk door de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van de Mondiale Raad positief geadviseerd worden en goedgekeurd zijn door het College van Burgemeester en Schepenen.
  4. achteraf zowel inhoudelijk (schriftelijk of mondeling) als financieel (kopieën van onkostennota's, facturen, inkomsten uit het project …) verslag uitgebracht worden over het project aan de Raad van Bestuur van de Mondiale Raad via het opgemaakte formulier (ten laatste twee maanden na de geplande activiteit)
  5. de subsidieaanvraag ten laatste vier weken voor de aanvang van het project worden ingediend via het daartoe bestemde formulier.

 4. De beoordeling of een project al dan niet relevant is, komt toe aan de stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van de Mondiale Raad a.d.h.v. een advies, die zich daarvoor baseren op de hieronder omschreven criteria.

Procedure

Organisatoren kunnen tot vier weken voor de activiteit een subsidieaanvraag indienen bij de Mondiale Raad Bornem door het bijgevoegde aanvraagformulier te downloaden en ingevuld te versturen naar de deskundige mondiaal beleid via mondiaal@bornem.be of op volgend postadres: Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem.

Na afloop van het project bezorg je de bewijsstukken en het evaluatieformulier aan de consulent mondiaal beleid.

Bedrag

Een school, vereniging of organisatie die de visie van de Mondiale Raad onderschrijft en tijdig een ontvankelijke subsidieaanvraag indient, heeft recht op 50% van de totale bewezen kost van een project, met een maximum van 500 euro per aanvraag.

De stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van de Mondiale Raad beslissen volgens de criteria of het ingediende project in aanmerking komt voor financiering en brengen advies over aan het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 12 december 2017 inzake de goedkeuring van het subsidiereglement Mondiaal Beleid.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina