GAS-boetes

GAS-boete voor overlast

Het politiereglement of Algemeen Bestuurlijke Politieverordening is hetzelfde in de twee gemeenten van de politiezone Klein-Brabant en vormt de basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete). Het reglement bepaalt wat wel of niet kan op ons grondgebied. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen en regels voor het organiseren van feesten, regels over bepaald overlastgedrag, hoe je je moet gedragen op het openbaar domein, in parken, enzovoort. Waar je affiches mag ophangen, wanneer terrassen buiten mogen staan en of je vuurwerk mag afsteken.

Sinds 1 januari 2009 dient het politiereglement onder meer als basis voor de gemeentelijke administratieve sanctie. Voor alle overlast, vermeld in dit reglement, kan de politie een PV opstellen. Dit wordt overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar van de intergemeentelijke vereniging GASAM (overlast@gasrivierenland.be of 015 29 83 82). Deze beoordeelt de overtreding en kan een administratieve boete opleggen van max. 250 euro.

Er zijn ook nog een aantal bijzondere bestuurlijke politieverordeningen:

  • Kerkhoven - Begraafplaatsen
  • Kamerwoningen
  • Openbare domeinen
  • Publiek toegankelijke inrichtingen

GAS-boete voor foutief parkeren, stilstaan of negatie verkeersbord C3

Voor bepaalde verkeersinbreuken kan gemeente Bornem je een GAS-boete opleggen. Dat is bepaald in de bijzondere politieverordening over stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103.

Per inbreuk is de geldboete wettelijk vastgelegd. De gemeente of de sanctionerend ambtenaar bepaalt dus niet zelf de hoogte van de boete.

Als je wordt geverbaliseerd ontvang je een brief met het proces-verbaal/bestuurlijk verslag en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Niet akkoord met de met de vaststelling en je wil de boete betwisten?

Je kan schriftelijk verweer indienen door een mail te sturen naar parkeren.bornem@mechelen.be of door een brief te sturen naar GASAM/Bornem, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Voor andere vragen kan je telefonisch contact opnemen met de dienst GASAM op 015 29 83 81.

GAS-boete voor een beperkte snelheidsovertreding

Steden en gemeenten hebben sinds februari 2021 de mogelijkheid om voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. Hiervoor keurde de gemeenteraad op 14 december 2021 een bijzondere politieverordening goed.

Vanaf 1 januari 2022 worden hierdoor de beperkte snelheidsovertredingen in Bornem gesanctioneerd met een GAS-boete.

Voor de afhandeling van deze boetes werkt Bornem samen met de dienst GASAM van de stad Mechelen.

Als je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je hiervoor een schriftelijk verweer indienen. Je wordt dan omgeleid naar de website van de stad Mechelen, waar je het desbetreffende webformulier kan invullen.

Heb je nog een andere vraag in verband met de snelheidsovertreding?

Voor je een vraag indient via het webformulier, neem je best eerst de FAQ eens door. De kans is groot dat je daar al een antwoord vindt.

Als je meer informatie wenst over de overtreding zelf, kan je contact opnemen met GASAM Mechelen op het nummer 015 29 83 89 (9 - 12 uur en 13 - 17 uur) of via mail naar snelheidsboete@mechelen.be

Als je een vraag hebt rond de betaling, kan je contact opnemen met onze financiële dienst via financien@bornem.be

Meer info

Algemeen Bestuurlijke Politieverordening
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 maart 2024 en verscheen op 13 maart 2024 op de website.

PZ verordening brand
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 oktober 2017 en verscheen op 12 oktober 2017 op de website.

Bijzondere politieverordening betreffende verkeersinbreuken
Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2017 en verscheen op 1 januari 2018 op de website.

Handhavingskader
Het reglement werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 mei 2018 en verscheen op 6 juni 2018 op de website.

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5 verkeer)

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 juni 2023 en verscheen op 14 juni 2023 op de website.

Administratie GASAM

Maurits Sabbestraat 119

2800 Mechelen

Tel. 015 29 83 79

overlast@gasrivierenland.be

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel. tel.
03 890 69 04
e-mail
secretariaat@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina