Het Moer

Het Moer is gelegen tussen Hingene en Puurs. Het landschap is op het gewestplan Mechelen aangegeven als natuurgebied. Het Moer bestaat uit een bebost, moerassig gebied, omgeven door een kleinschalig cultuurlandschap. Het is een komvormige laagte die door een hogere stuifzandrug van de Scheldevallei is gescheiden. Het afwateringsnet dateert uit het einde van de 17de eeuw. Via het Beekje werd het overtollige water afgevoerd naar de Vliet die toen nog aan getijdenwerking onderhevig was.

De Vliet

Om de ontwatering mogelijk te maken was een sluizensysteem noodzakelijk. In januari 1976 werd de Vliet in Ruisbroek, enkel kilometers stroomafwaarts, afgesloten na de grote overstromingen. Daardoor ging de invloed van de getijdenwerking op de grondwaterspiegel verloren. Dit heeft ongetwijfeld een nefaste daling van het grondwaterpeil in het Moer in de hand gewerkt.
De landschapsstructuur is reeds meer dan 300 jaar dezelfde. Het gebied is dus historisch van belang, maar bezit ook natuurwetenschappelijke waarde.

Fauna en flora

Toen de veenontginning (denk maar aan turfputten) aan het einde van 18de eeuw werd stopgezet, werd het Moer grotendeels met populieren beplant. Niettemin bleven er enkele percelen gedurende de jongste 400 jaar steeds bebost. Het gebied kent dus een heel gevarieerde en soms zeldzame flora en fauna, met meer dan 300 soorten hogere planten, meer dan 60 regelmatige broedvogelsoorten, meer dan 40 gastvogelsoorten. Verder zijn er sterk verschillende biotopen, gaande van open ruimte tot gesloten bebossing. Deze diversiteit is het gevolg van uiteenlopende natuurlijke factoren en menselijke ingrepen. Het landschap is kleinschalig en gaaf. Er is een grote verscheidenheid aan gesloten bospartijen en open gedeelten (akkers, weiden, vijvers, plassen, moerassen...), doorkruist met dreven, houtkanten, dijken. Deze verscheidenheid op een beperkte oppervlakte maakt de esthetische waarde van het Moer uit.

fase 1 MB 08/06/1985
fase 2 MB 30/03/1987

Openingsuren & contact

Deel deze pagina