Erkenning verenigingen

E-loket

Hoe werkt het e-loket

Als je vereniging erkend is door het gemeentebestuur, dan kan ze aan het laagste tarief lokalen van de gemeente huren en komt ze in aanmerking voor subsidiëring.
Soms is een erkenning ook belangrijk als je materiaal wil uitlenen bij de provinciale uitleendienst en bij het Centrum voor Jeugdtoerisme ben je als "erkend jeugdwerk" goedkoper af.

Alle verenigingen die zijn aangesloten bij een Vlaamse koepelorganisatie of federatie, worden automatisch ook door Bornem erkend. Dit geldt ook voor verenigingen met een werking op Klein-Brabants niveau.

Politieke partijen, mutualiteiten, vakbonden en beroepsverenigingen die sociaal-culturele activiteiten organiseren kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd.

Ben je een zuiver lokale vereniging, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • 75 % van de actieve leden zijn inwoner van Bornem of het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Bornem
  • een open vereniging zijn, m.a.w. iedereen kan lid worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/ zij de waarden en normen, de reglementen en de doelstellingen van de vereniging eerbiedigt;
  • een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende functies, bv. voorzitter, penningmeester, secretaris;
  • over minstens 6 leden beschikken;
  • de vereniging gebruikt het Nederlands als voertaal.
  • gedurende minstens 6 maanden een actieve werking kunnen aantonen, m.a.w. met regelmaat en minstens 1 maal per jaar activiteiten organiseren.
  • een verzekering ┬áburgerlijke aansprakelijkheid hebben.

Procedure

De vereniging vraagt de erkenning aan bij het college van burgemeester en schepenen op het daartoe bestemde aanvraagformulier, dat je vindt bij E-loket op deze site.

Na advies van de bevoegde adviesraad, beslist het college of je erkend wordt en laat dit weten via brief.
Jouw vereniging wordt dan op www.bornem.be geplaatst, waar je zelf je gegevens kan beheren.

Je erkenning geldt, zolang je voldoet aan het reglement. De bevoegde adviesraad houdt, als forum van de verenigingen, de vinger aan de pols bij onregelmatigheden.

Openingsuren & contact

Cultuur

Tel. tel.
03 890 69 49
e-mail
cultuur@bornem.be

Deel deze pagina