Subsidie voor groendaken

Premie
Het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen voor privégebruik op het grondgebied van de gemeente Bornem voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen).

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het gezamenlijk belastbaar inkomen maximum 28730,00 euro bedragen, te verhogen met 1500,00 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient jaarlijks aangepast te worden aan de index. Als bewijs moet een kopie van van de aanslag van de personenbelasting van 3 jaar voor de aanvraag als bewijs aan het dossier toegevoegd worden.

 

Onder "groendak" verstaan we een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.

 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten wordt een subsidie verleend van 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Het maximum subsidiebedrag is 1500 euro per aanvrager. Het subsidiebedrag is onafhankelijk van de gedane investeringen.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

 

Voorwaarden
Het groendak is gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem.

Verplichte aanleg van groendaken door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.

Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld:

- naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager;

- adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst;

- het aantal m² extensief groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak;

- een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening;

- een kopie van de bouwvergunning van de constructie waarop het groendak zal aangebracht worden;

- een attest van een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur) waaruit blijkt dat de constructie voldoende draagkrachtig is voor de aanleg van een groendak;

- een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;

- een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3 §7.

De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.

De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

 

Procedure

1. Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de dienst milieu en natuur het dossier en adviseert het college;

2. Het College neemt een principiële beslissing m.b.t. het uitbetalen van de uit te voeren werken;

3. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Bij een gunstige principiële beslissing komen de werken in aanmerking voor subsidiëring en ontvangt de aanvrager een betalingsaanvraagformulier;

4. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag;

5. De betalingsaanvraag wordt ingediend bij de dienst milieu en natuur. De betalingsaanvraag dient te gebeuren binnen het jaar na de aanleg van het groendak. Alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s, …) moeten aan de aanvraag worden toegevoegd;

6. Een copie van de aanslag van de personenbelasting van 3 jaar voor de aanvraag moet aan het dossier worden toegevoegd;

7. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan. De dienst milieu en natuur adviseert het college;

8. Het College neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.

 

Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.
Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
Fax fax
03 890 69 29
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Deel deze pagina