Groendaken - subsidie

Onder groendak verstaan we een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.

Voorwaarden

Het groendak moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bornem. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.

De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.

De handelingen die uitgevoerd worden voor de realisatie van het groendak moeten overeenkomstig de wettelijke bepalingen gebeuren.

Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen. Dit doe je door het subsidieaanvraagformulier in te vullen.
Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld:

 • naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager;
 • adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst;
 • het aantal m² extensief groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak;
 • een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening;
 • een kopie van de bouwvergunning van de constructie waarop het groendak zal aangebracht worden;
 • een attest van een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur) waaruit blijkt dat de constructie voldoende draagkrachtig is voor de aanleg van een groendak;
 • een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;
 • een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3 §7.
 

Procedure

 1. Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de dienst milieu en natuur het dossier en adviseert het College van burgemeester en schepenen.
 2. Het College van burgemeester en schepenen neemt een principiële beslissing met betrekking tot de uitbetaling van de uit te voeren werken.
 3. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Bij een gunstige principiële beslissing komen de werken in aanmerking voor subsidiëring en ontvangt de aanvrager een betalingsaanvraagformulier.
 4. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
 5. De betalingsaanvraag wordt ingediend bij de dienst omgeving. De betalingsaanvraag dient te gebeuren binnen het jaar na de aanleg van het groendak. Alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s, …) moeten aan de aanvraag worden toegevoegd.
 6. Een kopie van de aanslag van de personenbelasting van 3 jaar voor de aanvraag moet aan het dossier worden toegevoegd.
 7. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan.

Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.

 

Bedrag

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Verder moet het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager maximum 28 730 euro bedragen, te verhogen met 1500 euro per persoon ten laste. Dit bedrag dient jaarlijks aangepast te worden aan de index. Als bewijs moet een kopie van van de aanslag van de personenbelasting van 3 jaar voor de aanvraag als bewijs aan het dossier toegevoegd worden.

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde kredieten, wordt een subsidie verleend van 31 €/m² groendak dat aangelegd wordt. Het maximum subsidiebedrag is 1500 euro per aanvrager. Het subsidiebedrag is onafhankelijk van de gedane investeringen.

Regelgeving

De subsidie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 februari 2014 en werd gepubliceerd op de website op 12 februari 2014.

Openingsuren & contact

Patrimonium

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
patrimonium@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Mobiliteit

Tel. tel.
03 890 69 20
e-mail
mobiliteit@bornem.be

Openingsuren

Vandaag:9 tot 12 uur

Enkel op afspraak tussen 9 en 12 uur van maandag t.e.m. vrijdag. Op woensdag ook tussen 13.30 en 19 uur. 

Opgelet: op woensdag is de dienst telefonisch bereikbaar tot 17 uur. 

Deel deze pagina