Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO)

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen of BGO’s worden voor een deel of voor delen van het grondgebied opgemaakt.

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen zijn bepalingen die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, de visueel vormelijke elementen, de cultuurhistorische aspecten en het bodem reliëf. Ze hebben ook betrekking op de hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.
In het bijzonder met inachtneming van volgende doelstelling: de ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.
Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het milieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

Je kan de goedgekeurde BGO’s, die van toepassing zijn in de gemeente Bornem, inkijken op de dienst omgeving of downloaden.